ارسال مقالات از طریق سامانه

از تمامی محققانی که نتایج حاصل از پژوهش خود را به صورت مقاله از طریق ایمیل به فصلنامه گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار ارسال نموده اند، تقاضا می شود به منظور جا نماندن مقاله آنها از فرآیند و نیز مشاهده آنلاین وضعیت، مقالات خود را را از طریق سامانه نیز به فصلنامه ارسال فرمایند. 

با تشکر