اهداف و چشم انداز

گرچه دستاوردهای کشاورزی صنعتی در تولید مواد غذایی غیرقابل انکار است، ولی پیامدهای منفی ناشی از آن نیز از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل توجه است. فرسایش خاک و منابع ژنتیکی، آلودگی منابع آب و خاک، آلودگی مواد غذایی به بقایای مواد شیمیایی و افزایش گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین، تنها بخشی از مشکلات ناشی از فعالیت های بی رویه کشاورزی توسط انسان است. بهمین دلیل، امروزه در جستجو برای نوعی کشاورزی جایگزین، به کاربرد مبانی بوم شناسی در عملیات کشاورزی توجه خاصی معطوف شده است. چنین رهیافتی جز با نگرشی نظام مند به کشاورزی و  درچارچوب آنچه که به اصطلاح اکوسیستم (بوم نظام) نامیده می شود، میسر نخواهد بود و بدین ترتیب طراحی بوم نظام هایی با اتکاء به اصول بوم شناختی را ضروری می سازد.

هدف از انتشار این فصلنامه معرفی آخرین پژوهش­ های علمی، بنیادی و کاربردی استادان و پژوهشگران کشور در زمینه­ های:

علوم خاک، علوم گیاهی و  منابع آب با تاکید تام بر مطالعاتی است که علوم مذکور باید ارایه دهند تا ضمن بیان عوامل مخاطر انگیز  و آلوده کننده  آب و خاک در اکوسیتم های کشاورزی روشهایی نیز در کشاورزی ارایه نمایند تا منابع آب و خاک همراه با تاکید بر تولید محصولات زراعی  (کشاورزی پایدار- اکوسیستم پایدار) حفظ گردد.