اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شهریار مهدوی

علوم و مهندسی خاک- آلودگی خاک وآب دانشیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

smahdavihayahoo.com
0000-0003-1662-7855

h-index: 9  

سردبیر

دکتر ناصر صباغ نیا

اصلاح نباتات استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه.

sabaghniayahoo.com
0000-0001-9690-6525

h-index: 14  

مدیر داخلی

دکتر مجید دکامین

اکولوژی استادیار، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه ملایر.

majiddekaminyahoo.com
0000-0003-0185-9995

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد گلچین

شیمی و حاصلخیزی خاک استاد، گروه علوم ومهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان. ایران.

www.znu.ac.ir/members/golchin-ahmad
agolchin2011yahoo.com

دکتر محمود اثنی عشری

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه استاد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران.

m.esnaasharibasu.ac.ir

دکتر حمید زارع ابیانه

آبیاری و زهکشی استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

zarebasu.ac.ir

دکتر علی اکبر صفری سنجانی

بیولوژی، بیوشیمی و بیوتکنولوژی خاک استاد، گروه علوم ومهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا. همدان. ایران.

aa-safaribasu.ac.ir

دکتر علیرضا حسین پور

شیمی، تغذیه و حاصلخیزی خاک استاد، گروه علوم ومهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهر کرد. شهرکرد. ایران.

hosseinpouragr.sku.ac.ir
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱

دکتر حسن زمانیان

زمین شناسی استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان

hasanzamanianyahoo.com

دکتر نصرت اله نجفی

شیمی و حاصلخیزی خاک - تغذیه گیاه استاد-گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?najafi
nanajafiyahoo.com
04133392025

دکتر ناصر صباغ نیا

اصلاح نباتات گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه. مراغه. ایران.

sabaghniayahoo.com

h-index: 14  

دکتر شهریار مهدوی

علوم خاک-آلودگی خاک و آب دانشیار گروه علوم ومهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر.

smahdavihayahoo.com
0000-0003-1662-7855

h-index: 9  

دکتر موسی رسولی

باغبانی دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر.

m.rasoulimalayeru.ac.ir
08133339841
0000-0003-4807-7763

h-index: 7  

دکتر داود اخضری

منابع طبیعی- علوم مرتع دانشیار،گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران.

akhzarimalayeru.ac.ir

h-index: 8