راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات برای چاپ در مجله گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار دانشگاه ملایر

رعایت شیوه نامه زیر در نگارش مقاله­ هایی که برای چاپ به مجله گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار ارسال می­ گردد، ضروری است.

هر مقاله باید نتیجه پژوهش نویسنده(ها) و در راستای الویت­ های مجله و موضوعات تدوین شده بوده و دارای اصالت نوآوری و نتیجه یک کار تحقیقاتی باشد. مجله از پذیرش یاداشت علمی (Letter)Short Communication  یا مقاله کوتاه معذور است.

مقاله­ هایی برای چاپ پذیرفته می­ شود که در هیچ مجله داخلی و خارجی منتشر نشده و یا همزمان برای چاپ ارسال نشده باشد. در هر مرحله، اعم از دریافت، داوری، و یا چاپ، در صورت آگاهی از این امر، فرآیند داوری و چاپ متوقف خواهد شد و از آن نویسنده(ها) مقاله ­ای پذیرش نخواهد شد.

مقالات برگفته از پایان نامه و رساله دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می­ شود.

مقاله در کاغذ A4 تک ستونی با فاصله سطور یک سانتی متر و حاشیه از بالا 3.5 سانتی ­متر و از راست، چپ و پایین 3 سانتی­متر و تورفتگی در ابتدای هر پاراگراف 0.5سانتی­متر نگارش شود.

تعداد صفحات قابل قبول شامل متن، شکل­ ها و جداول حداکثر ۱۴صفحه می­ باشد.

مقاله باید با نرم افزار Word 2003 به صورت تک ستونی و مطابق با فرمت مجله ارسال شود.

کلیه کلمات فارسی با قلم B Zar تایپ شود.

کلیه حروف، کلمه­ ها و جمله­ های انگلیسی با قلم Time New Roman نوشته شود و اندازه قلم آن­ها یک شماره کمتر از کلمات فارسی در متن باشد.

عنوان فارسی: Bzar Bold 13

اسامی نویسندگان: Bzar Bold 10

چکیده: Bzar 12

مشخصات نویسندگان فارسی: (Bzar 10 (Footnote

قلم متن: Bzar 12

قلم تیترهای اصلی: Bzar Bold 12

قلم تیترهای فرعی: Bzar Bold 10

قلم مطالب انگلیسی متن: Times New Roman 11

عنوان شکل­ ها و جداول: Bzar Bold 10

مطالب داخل شکل­ ها و جداول: Bzar 10 و Times New Roman Bold 8

عنوان انگلیسی: Times New Roman Bold 11

واژه­ های کلیدی: Bzar Bold 12 (خود کلمات Bold نباشند).

مشخصات انگلیسی نویسندگان: Times New Roman 9 : (Footnote)

کلمات زیر نویس: (Times New Roman 9 : (Footnote

نویسندگان انگلیسی: Times New Roman 11

متن Abstract: Times New Roman 11

کلمه Abstract: Times New Roman bold 11

کلمه Keywords : Times New Roman bold 11( خود کلمات Bold نباشند)

در نگارش مقاله توصیه می شود که تا حد امکان از به کار بردن واژه­ های بیگانه پرهیز شود.

در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد ۱۰ به بالا به عدد نوشته شود ( به استثنای اعداد داخل جدول­ ها، شکل­ ها و شماره گذاری فرمول­ ها).

در متن مقاله و چکیده­ های فارسی و انگلیسی، علامت ٪ به صورت کلمه درصد و percent نوشته شود ( به استثنای جدول­ ها و شکل ­ها).

نام­ه ای علمی در متن مقاله، چکیده­ های فارسی و انگلیسی، واژه­ های کلیدی و منابع مورد استفاده با حروف ایتالیک تایپ می­شوند.

در هنگام استفاده از پرانتز () به خاطر داشته باشد که پرانتز را به صورت فارسی باز و بسته کنید (تایپ شود) نه انگلیسی، حتی اگر متن داخل آن انگلیسی باشد.

در هنگام قرار دادن پرانتز قبل و بعد از آن فاصله دارد مگر آنکه بعد از آن علامتی مانند نقطه یا ویرگول باشد که در آن صورت به پرانتز می­چسبد.

میان کلمه و نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) فاصله نباشد و پس از درج علامت، یک فاصله(Space) درج گردد. اصول سجاوندی یا نقطه گذاری (Punctuation) و صفحه آرایی رعایت شود.

دقت لازم در رعایت نیم فاصله به عمل آید.

نام­ های علمی ( جنس و گونه) در متن و رفرنس، ایتالیک باشند. نام دانشمند معرفی کننده گونه به صورت غیر ایتالیک و حرف اول آن با حروف بزرگ باشد. مثال Juglans regia L. .

فرمول­ ها شماره گذاری شوند.

شماره کلیه فرمول­ ها در داخل پرانتز درج گردد.

در چکیده فارسی، متن مقاله، جدول­ ها و شکل­ ها، تاریخ­ های درج شده به شمسی و فقط در چکیده انگلیسی به میلادی درج گردد.

بخش ­های مختلف مقاله پاراگراف­ بندی شود. به عنوان مثال، مقدمه در یک پاراگراف ارائه نشود.

جداول و شکل­ها:

تمام جدول­ ها باید دارای عنوان باشند و به ترتیب در متن شماره گذاری ( جدول۱، ...) شوند.

تمام مقادیر در جدول­ ها باید دارای واحد باشند و مواردی که نیاز به توضیح دارد، پیش از علامت گذاری به شکل پانویس در زیر جدول آورده شوند.

ذکر مرجع در انتهای عنوان جدول در صورتی که کار خود نویسنده نباشد، ضروری است.

 کلیه اعداد در اشکال ( محور افقی و عمود اشکال) و جداول باید به فارسی ( و نه انگلیسی) باشند و اعشار آنها باید یه صورت ممیز باشد( مثلا ۸۵/۱۰).

 هرستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، و چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می­توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

جدول­ها بدون استفاده از خط­ های عمودی رسم شده و خط­ های افقی نیز فقط برای جدا کردن عنوان­ ها یا واحده استفاده شوند. اندازه خطوط pt 0.5 باشد.

برای بیان توضیح­ های اضافی در خصوص هر جدول، می­ توان به ترتیب از علائم اختصاری*، ** ، *** و ... در متن جدول استفاده نمود و با نشان دادن آن ها در زیر جدول و ارائه توضیح، اطلاعات لازم را در اختیار خواننده قرار داد.

اعداد ارائه شده در جدول­ ها ( جهت سهولت در مقایسه) تا یک و یا دو رقم اعشار گرد شوند.

اشکال کامپیوتری، ترسیمی و عکس­ ها باید کاملاً واضح باشند.

عنوان جدول در بالای آن به صورت وسط چین درج گردد.

عنوان جدول­ ها و شکل­ ها می­ب ایست کوتاه، کامل و گویا باشند ( به صورت وسط چین).

هر جدول یا شکل بلافاصله پس از ارجاع به آن در متن، آورده شود.

 به جای عنوان­ هایی مانند نمودار، عکس، نقشه و ... از واژه شکل استفاده شود.

تمام شکل­ ها باید با حروف و اعداد، با فونت فارسی بوده و دارای عنوان باشد و به ترتیب شماره گذاری در متن ذکر شوند.

شکل­ های هر مقاله شامل منحنی، نمودار، عکس، تصویر، نقشه و ... بوده و همه به طور یکسان به­ عنوان شکل شماره گذاری می­ شوند ( هم در متن مقاله و هم به عنوان شکل).

شماره و عنوان شکل­ ها در پائین بیاید ( وسط چین).

برای ترسیم نمودار می ­توانید از نرم افزار Excel  استفاده نمایید و آنها را مستقیماً در محل خود در فایل Word قرار دهید. در اطراف نمودارها کادر قرار ندهید. در درون نمودار Excel خطوط افقی نیز  توسط نرم افزار ایجاد می گردد که حتی المقدور آنها را نیز حذف کنید.

* فونت اعداد با حروف واقع روی محورهای نمودار باید در صورت فارسی بودن Bzar  با سایز ۱۰ و در صورت انگلیسی بودن با  Time New Romanبا سایز ۸ ­باشد. اعداد محورها را Bold قرار ندهید. محورهای نمودارها باید تیتر فارسی Bzar، بولد با سایز ۱۰ باشند. در صورتیکه نیاز به قرار دادن متن انگلیسی در کنار تیتر فارسی محور بوده (مثلا واحدهای اندازه گیری نظر kg و غیره) یا لازم است کل تیتر انگلیسی باشد، فونت آن را Times New Roman با سایز ۸ و بولد قرار دهید.

از قراردادن تیتر به طور مستقیم با استفاده از نرم افزار Excel روی نمودار خودداری کنید. هر نمودار باید تیتر تایپ شده در فایل word داشته باشد که در زیر آن واقع شده باشد.

* می­توانید نمودارها و تصاویر را با فرمتTIFF  تهیه نموده و در درون فایل WORD مربوط به مقاله در محل مورد نظر قرار دهید. به این منظور لازم است که نمودارها و تصاویر با فرمت TIFF با درجه تفکیک (Resolution) حداقل ۳۰۰ باشند. در صورتیکه با این درجه تفکیک کیفیت نمودارها و تصاویر کافی نبود، درجه تفکیک­ های بالاتر استفاده کنید. برای TIFF نمودن می­توانید از نرم افزار Universal Document Convertor استفاده نمایید که قابلیت تغییر درجه تفکیک را دارد. در نمودارهایی که با فرمت TIFF ارسال می­شوند. باید بگونه ­ای تهیه شوند که پس از قرار گرفتن در درون مجله در فرمت و ابعاد نهایی، سایز اعداد واقع روی محورهای نمودار سایز ۱۱ برای اعداد فارسی و ۹ برای اعداد انگلیسی به نظر آیند.

* به کرات دیده می­شود که نویسندگان نقشه محل نمونه برداری خود را از کپی کردن از نرم افزار Google Earth و پیست (Paste) نمودن آن در متن مقاله شرح داده ­اند. کیفیت تصویر محل نمونه­ برداری بدست آمده از این طریق در هنگام چاپ مقاله واضح نخواهد بود. می ­توان با استفاده از نرم افزار Arc GIS تصویری شماتیک تهیه کرد که دارای چهار خصوصیت زیر باشد:

۱.محل نمونه­ برداری که بصورت واضح روی تصویر مشخص شده باشد،

۲.نقشه دارای مقیاس باشد،

۳. شمال جغرافیایی در آن وجود داشته باشد و

۴. طول و عرض جغرافیایی در آن دیده شود.

* هر جدول یا شکل بایستی دارای عنوان مشخصی باشد. عنوان باید تا حد ممکن واضح و بیان­گر محتوای جدول و شکل مربوطه باشد. اطلاعات جدول­ ها و شکل­ ها باید به گونه­ ای باشد که خواننده بدون مراجعه به متن بتواند کلیه اطلاعات مورد نیاز برای درک جدول را مشاهده نماید. برای نوشتن عنوان جدول (یا شکل) باید پس از ذکر کلمه جدول (یا شکل) یک فاصله (Space) و بعد از شماره آن و سپس نقطه و بعد از آن عنوان جدول (یا شکل)، نوشته شود. تاریخ­ های مورد اشاره در متن جدول­ ها ( یا شکل­ ها) به شمسی درج گردد.

*لازم است تفاوت میانگین ­ها در جدول­ ها یا شکل­ ها با استفاده از حروف کوچک انگلیسی نشان داده شوند. مقایسه آماری میانگین­ ها در جدول­ ها ارائه می­ شود، لذا ارائه جدول تجزیه واریانس (ANOVA) و ارقام مربوط به مجموع مربعات و واریانس­ ها ضرورت ندارد.

* جدول ( به فرمت جدول­های فارسی زبان) از نوع راست به چپ درج گردد.

در هر قسمت از مقاله که به یک جدول و یا شکل اشاره شد، بلافاصله پس از اتمام پاراگراف، جدول و یا شکل مربوطه ارائه شود.

* در شکل­ ها و جداول­ ها، اعداد و مطالب به فارسی درج گردد.

* کادر اطراف نمودارها حذف شود.

* در جدول­ ها و شکل­ ها، واحدهای ویژگی­ های مورد مطالعه در سیستم بین المللی (SI) و در داخل پرانتز و به انگلیسی نوشته شود مثل ( mg/l) ، (%) و (mg/kg).

* عنوان­ های محورهای افقی و عمودی شکل­ ها در برنامه Excel نوشته شود و برای عنوان­ های شکل­ ها و محورها به هیچ عنوان Text box استفاده نگردد. همچنین از قرار دادن جدول­ ها و متن در داخل Text box خودداری گردد.

* در شکل­ ها نام متغیرها و عنوان­ های هر دو محور افقی و عمودی به زبان فارسی نوشته شود. لازم است هر دو محور عمودی و افقی به صورت خط باشد نه نقطه چین در ضمن شکل­ ها بدون چارچوب ( کادر ) و زمینه باشند.

شکل­ های رنگی، نقشه­ ها و نمودارها در نسخه الکترونیکی رنگی و در نسخه چاپی سیاه و سفید خواهند بود.

ارجاع به جدول­ ها و شکل­ ها در متن مقاله بدون درج پرانتز انجام شود، مگر اینکه شماره آنها در آخر جمله و به همراه واژه جدول و شکل ذکر گردد. مثال: شکل ۲ رابطه خطی بین دو متغیر را نشان می ­دهد. / رابطه دو متغیر خطی است( شکل۲).

مشخصات بخش­ های مختلف مقاله

­­* برگ شناسه (معرفی نویسنده یا نویسندگان): که شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، محل خدمت، عنوان، تاریخ و محل انجام تحقیق، نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن همراه، دورنگار و پست الکترونیکی در یک صفحه جداگانه بدون شماره نوشته و نویسنده مسئول همراه با پست الکترونیکی مشخص شود.

* عنوان مقاله به صورت خلاصه، روان و گویای محتوی مقاله بوده و در 15 کلمه تنظیم شود. آوردن اسامی علمی موجودات زنده در صورت داشتن نام عمومی ضروری نیست.  از علامت­ های اختصاری و فرمول­ های شیمیایی نیز در عنوان استفاده نشود. همچنین به کار بردن کلماتی مانند "مطالعه" و "بررسی" در ابتدای عنوان توصیه نمی­ شود. عنوان مقاله لازم است به خوبی و به وضوح حوزه پژوهش را آشکار سازد، شرح نتایج را بیان دارد و سوال­ هایی درباره تحقیق در ذهن خواننده پدید آورد. عنوان مقاله باید کاملا معرف موضوع مقاله و روشن و شفاف باشد، به ­طوری که خواننده با خواندن آن در جریان موضوع مقاله قرار گیرد. عنوان مقاله در وسط صفحه اول نوشته شود. ابتدای واژه­ های اصلی عنوان انگلیسی مقاله با حروف بزرگ (Capital) نوشته شود. به عنوان مثال:

Trace Element Concentrations in Feathers of Five Anseriformes in the South of the Caspian Sea, Iran

* نویسندگان: علاوه بر درج اطلاعات نویسندگان در برگ شناسه، نام و نام خانوادگی نویسندگان در زیر عنوان مقاله نوشته شود و اطلاعات و مشخصات خواسته شده به طور کامل برای تمامی نویسندگان به­ صورت زیرنویس درج گردد. درج شماره تلفن همراه و نیز پست الکترونیکی تمامی افراد ضروری می­ باشد. برای درج مرتبه علمی کلمه عضو هیئت علمی کافی نیست. رتبه علمی مربی، استادیار، دانشیار و استاد درج گردد. به عنوان مثال:

استادیار آلودگی­ های محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر. *نویسنده مسئول: …………..@malayeru.ac.ir

Professor Assistant of Environmental Pollution, Department of Environment, Faculty of Natural Resource and Environment, Malayer University, Hamedan, Iran. *Corresponding Author: …………..@malayeru.ac.ir

* مشخصات تمامی نویسندگان همانند نویسنده مسئول درج گردد.

* چکیده فارسی در یک پاراگراف تهیه شده و مجموعه­ ای فشرده و گویا از مقاله با تاکید بر هدف­ ها، روش­ ها، یافته­ های مهم پژوهش و جمع­ بندی است. چکیده حداکثر در 250 کلمه تنظیم گردد. در این بخش از ارجاع به منابع، شماره شکل، جدول و یا زیر نویس اجتناب شود. همچنین بهتر است از معادله­ ها و علامت­ های اختصاری (به­ جز علامت­ های استاندارد) در چکیده استفاده نگردد. در صورت عدم ذکر نام ­های علمی و فرمول­ های شیمیایی در عنوان، می­ توان آن­ها را در چکیده درج کرد. در پایین چکیده، واژه­های کلیدی ذکر گردد.

* حداقل چهار کلمه کلیدی با معادل انگلیسی (درج شده در چکیده انگلیسی) به ترتیب حروف الفبا نوشته شود. کلماتی که در عنوان مقاله آمده است، نباید مجددا در واژه­ های کلیدی تکرار شوند. واژه­ های کلیدی فارسی و انگلیسی معادل هم باشند. اولین حرف واژه­ های کلیدی انگلیسی با حرف بزرگ شروع شود.

چکیده انگلیسی در انتهای مقاله می ­آید و ترجمه کاملی از چکیده فارسی است. نکات زیر در تهیه چکیده انگلیسی رعایت شوند:

-          کلیه اصول ذکر شده برای چکیده فارسی در مورد چکیده انگلیسی نیز لحاظ شود.

-          در عنوان مقاله حرف اول کلیه کلمه­ ها به استثنای حروف ربط، با حرف بزرگ نوشته شود.

مقدمه شمال طرح موضوع پژوهش، سوابق کار و مرور منابع علمی مرتبط با موضوع پژوهش بوده و در آخر آن هدف از پژوهش ذکر گردد.

* مواد و روش­ها می­ بایست به­ طور گویا دربرگیرنده ویژگی­ های محل اجرای آزمایش، شرح مواد، ابزار کار، روش ­های به­ کار رفته از جمله روش ­های آماری و طرح­ های آزمایشی باشند. در این بخش، از توضیح روش­هایی که در پژوهش مورد نظر استفاده نشده است، خودداری گردد. علاوه بر این، بهتر است از شرح کامل روش­ های متداول اجتناب و به ذکر منابع مورد استفاده و تغییرت انجام یافته در آن­ ها اکتفا شود. روش کار نیز می­ بایست به حد کافی واضح و روشن باشد تا سایر پژوهشگران در صورت نیاز بتوانند آن را تکرار نمایند.

* نتایج و بحث مشتمل بر یافته ­های حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول و شکل، بحث مستدل و نتیجه گیری کلی در آخر است. در این بخش از تکرار و یا ذکر مواد و روش­ های انجام یافته اجتناب گردد. شکل­ ها و جدول­ ها نباید همزمان دارای اطلاعات تکراری باشند. از شرح جزئیات جدول­ ها و شکل­ ها خودداری شده و فقط به آوردن نکات مهم آن­ها اکتفا گردد.  نتایج تجزیه و تحلیل­های آماری بهتر است به صورت جدول و یا شکل منعکس شده و اختلاف­ های معنی­ دار نیز با علامت­ های مناسب مشخص شوند.

* بحث شامل تحلیل داده­ های آزمایش، ذکر علت­ ها و معلول ­ها و کاربردهای احتمالی در ابعاد نظری و عملی می­باشد. علاوه بر این لازم است از یافته­ های دیگر پژوهشگران نیز در تحلیل نتایج و غنا بخشیدن به بحث استفاده شود. با وجود این، برای یک بحث مستدل تنها ذکر عبارت­هایی مانند :مطابقت یا عدم مطابقت یافته­ ها با نتایج دیگران" کافی نیست و اظهار نظر در مورد چگونگی این مشابهت ­ها و تفاوت­ ها می­ تواند به غنای بحث کمک نماید. بنابراین، هیئت تحریریه از پذیرش مقاله­ هایی که فاقد ارجاع به منابع در این بخش هستند، معذور است.

* تبصره: نتایج و بحث را می­ توان به حالت توام و یا جداگانه تدوین کرد ولی در صورت جداکردن این دو بخش، بحث نباید تکرار مجدد نتایج باشد، بلکه کلیات، مفاهیم و تحلیل نتایج ارائه شود.

* سپاسگذاری (اختیاری): می­ توان از همکاری و مساعدت اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام پژوهش سپاسگذاری نمود.

* منابع

منابع مورد استفاده در متن:

منابع فارسی به صورت:

در مطالعه حسینی(1394) که به بررسی ...

در مطالعه حسینی و حقیقت نیا (1394) که به بررسی ...

در مطالعه حسینی و همکاران (1394) که به بررسی ...

..... بود (حسینی و همکاران.، 1392، حسینی و امیری 1393، دیلمی 1395 ).

منابع انگلیسی به صورت:

در مطالعه Hosseini (2015) ...

در مطالعه  Sinkakarimiو Levengood (2015) ...

در مطالعه  Hosseini و همکاران (2015) ...

بود (Sinkakarimi 2011; Levengood and Hassanpour 2012; Hosseini et al. 2014).

 

* منابع مورد استفاده در فهرست منابع: منابع اشاره شده در متن مقاله باید از منابعی باشند که به صورت کتاب، مجله علمی، پایان نامه بوده و قابل دسترسی بوسیله خواننده باشند. از منابع غیر قابل دسترس و منابع غیر علمی مانند درسنامه و جزوه استفاده نشود. فهرست منابع به ترتیب حروف الفبای (فارسی و انگلیسی بر حسب مورد) نام نویسنده تهیه شده باشد. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده می­ شوند. منابع فارسی و انگلیسی باید دارای فرورفتگی (Hanging) به مقدار 0.5 سانتی­متر باشند.

مجله:

آذری تاکامی، ق.، مشکینی، س.، رسولی، ع.، امینی، ق. 1383. بررسی اثرات تغذیه ناپلیوس Artemia urmiana غنی شده با ویتامین C روی رشد، درصد بقا و مقاومت در برابر استرس‌های محیطی در لاروهای قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss. پژوهش و سازندگی، 66: 32-25.

Bülow, N., König, W.A. 2000. The Role of Germacrene D as a Precursor in Sesquiterpene Biosynthesis: Investigation of Acid Catalyzed, Photochemically and Thermally Induced Rearrangements. Phytochemistry, 55: 141-168

کتاب:

خدابنده، ن. 1377. زراعت غلات. انتشارات دانشگاه تهران. 354 صفحه.

Iwama, G. K., Pickering, A. D., Sumpter, J. P. and Schreck, C. B., 1997. Fish Stress and Health in Aquaculture. University Press, Cambridge, 278 pp.

Martin, A.M. 1994. Aquacultral Applications In: Biotechnological Applications in Fisheries Processing ed. Martin A. M., First edition, Chapman and Hall press, pp.371-463.

منابع اینترنتی:

The commission of the European communities. Commission regulation (EC) no 466: setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs [Online]. [cited 2001]; Available from: URL:  http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/fcr/fcr02_en.pdf

 

ملاحضات:

مقاله ­ی ارائه شده نباید قبلا در هیچ نشریه­ ای چاپ و یا همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد.

ارسال تعهدنامه­ کتبی از طرف نویسنده مسوول مبنی بر عدم ارائه­ ی مقاله به مجلات دیگر به صورت جداگانه الزامی است.

مجله در ویرایش، اصلاح و هم آهنگ سازی اصلاحات علمی و یا تغییرهای ضروری مقاله آزاد است.

مجله در قبول و یا رد مقالات دریافت شده آزاد است.

مسئولیت درستی هر مقاله بر عهده نویسندگان آن خواهد بود.

تنظیم ترتیب مقالات پذیرفته شده برای چاپ بنا به نظر هیات تحریریه مجله خواهد بود.