تحلیل مدل‌های حال - انتقال و آستانه بوم شناختی با استفاده از چارچوب مفهومی DPSIR (مطالعه موردی: پارک ملی تندوره در استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpreting State and Transition and Ecological Threshold Models Based on the DPSIR Conceptual Framework (Case Study: Tandooreh National Park in Khorasan Razavi Province)

نویسندگان [English]

  • Morteza Akbari 1
  • Gholam Ali Heshmati 2
  • Kamal-Addin Naseri 3
1 PhD student of De-desertification in Faculty of Range and Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources. Gorgan, IRAN
2 Professor in department of Range and Watershed Management, Faculty of Range and Watershed Management Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, IRAN
3 Assistant Professor in department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IRAN

کلیدواژه‌ها [English]

  • State and Transition Model
  • Ecological Thresholds
  • DPSIR Model
  • Climatic Factors
  • Imbalance Theory