گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار (JPSSE) - راهنمای نویسندگان