درباره نشریه

دلایل توجیهی و ضرورت انتشار فصلنامه "گیاه،خاک و اکوسیستم پایدار:

 اکوسیستم طبیعی از مهم ترین بخش های محیط زیست بشری است که می تواند به طور مستقیم کیفیت زیستی انسان ها ،گیاهان ، جانوران را تحت تاثیر خود قرار دهد. با توجه به تخریب گسترده منابع طبیعی و پوشش گیاهی وآلودگی فزاینده منابع آب، خاک ، هوا و ...، فصلنامه "گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار" با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان،دانشجویان و علاقه مندان و به منظور تبادل تجربه ها و دست آوردهای تازه علمی منتشر می شود . این مجله می تواند در تقویت بنیان‌های علمی توسعه پایدار در کشور ایفای نقش نماید. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی محققان و دست اندرکاران حوزه علوم محیط زیست با تولید علم و انتشار مقالاتی که حاصل تحقیقات و بررسی‌های جدید در این حوزه می باشند، کمک به گسترش ایده‌های نو در حوزه دانش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدارو زیرشاخه‌های آن، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯﻣیﻨﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ تشخیص و رفع معضلات موجود در اکوسیستم طبیعی، کمک به توسعه نظریه‌ها و انعکاس دستاوردها و تجربیات علمی و پژوهشی از رسالت های این مجله می باشد.

دلایل توجیهی و ضرورت انتشار فصلنامه "گیاه،خاک و اکوسیستم پایدار:

 اکوسیستم طبیعی از مهم ترین بخش های محیط زیست بشری است که می تواند به طور مستقیم کیفیت زیستی انسان ها ،گیاهان ، جانوران را تحت تاثیر خود قرار دهد. با توجه به تخریب گسترده منابع طبیعی و پوشش گیاهی وآلودگی فزاینده منابع آب، خاک ، هوا و ...، فصلنامه "گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار" با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان،دانشجویان و علاقه مندان و به منظور تبادل تجربه ها و دست آوردهای تازه علمی منتشر می شود . این مجله می تواند در تقویت بنیان‌های علمی توسعه پایدار در کشور ایفای نقش نماید. پاسخ به نیازهای اطلاعاتی محققان و دست اندرکاران حوزه علوم محیط زیست با تولید علم و انتشار مقالاتی که حاصل تحقیقات و بررسی‌های جدید در این حوزه می باشند، کمک به گسترش ایده‌های نو در حوزه دانش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدارو زیرشاخه‌های آن، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯﻣیﻨﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ تشخیص و رفع معضلات موجود در اکوسیستم طبیعی، کمک به توسعه نظریه‌ها و انعکاس دستاوردها و تجربیات علمی و پژوهشی از رسالت های این مجله می باشد.