اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار این فصلنامه معرفی آخرین پژوهش­ های علمی بنیادی و کاربردی اساتید و پژوهشگران کشور در زمینه­ های:

علوم گیاهی، علوم خاک، زمین شناسی، منابع آب، محیط زیست طبیعی و انسانی، کشاورزی اکولوژیک، توسعه پایدار، ارزیابی اثرات توسعه، آلودگی­ های اکوسیستم، مدیریت پسماند، ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، فضای سبز و منظر شهری و جایگاه گیاهان زینتی در فضای سبز

به ­منظور بالا بردن سطح دانش محیط زیست و آشنا ساختن جامعه با آخرین دستاوردهای علوم محیطی می­ باشد.