اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار این فصلنامه معرفی آخرین پژوهش­ های علمی، بنیادی و کاربردی استادان و پژوهشگران کشور در زمینه­ های:

علوم خاک، علوم گیاهی و  منابع آب با تاکید تام بر مطالعاتی است که علوم مذکور باید ارایه دهند تا ضمن بیان عوامل مخاطر انگیز  و آلوده کننده  آب و خاک در اکوسیتم های طبیعی و مصنوعی روشهایی نیز در کشاورزی ارایه نمایند تا منابع آب و خاک همراه با تاکید بر تولید محصولات زراعی  (کشاورزی پایدار- اکوسیستم پایدار) حفظ گردد.