گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار (JPSSE) - اهداف و چشم انداز