بر اساس نویسندگان

ا

 • ابراهیمی محمدآبادی، ندا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران.
 • احمدی زاده، سید سعیدرضا [1] انشیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند
 • اکبری، مرتضی [1] دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ایمانی، علی [1] دانشیار گروه باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، کرج، ایران
 • اِم لِوِنگود، جِفری [1] دانشیار پژوهشگاه تاریخ طبیعی ایلینویز، دانشگاه ایلینویز، ایالات متحده امریکا

ب

 • بشیری، مهدی [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی

ج

 • جعفری، شیرکو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جورابیان شوشتری، شریف [1] دانشجوی دکتری ارزیابی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

ح

 • حسن پور، فرزاد [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان
 • حسن پور، مهدی [1] کارشناس ارشد محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، گلستان، ایران
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

د

ر

 • رجایی، قاسم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • رسولی، موسی [1] استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران.
 • روحانی، حامد [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس،گلستان، ایران.

س

ش

غ

ق

 • قلی‌زاده، عبداللطیف [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران.

م

 • محمدی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
 • میرزایی، محسن [1] دانشجوی دکتری آلودگی های محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.
 • مصطفی لو، حمید [1] کارشناسی ارشد مرتعداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، ایران
 • معین الدینی، مظاهر [1] دانشجوی دکترا محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مقبلی دامنه، اسماعیل [1] کارشناس ارشد آبیاری و زه کشی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، کرمان.
 • مومن پور، علی [1] کارشناس گروه باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، کرج، ایران.

ن

 • ناصری، کمال‌الدین [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران