معرفی کاربردی مدلساز تغییر سرزمین (LCM) برای پایداری بوم شناختی (مطالعه موردی: سواحل استان مازندران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

2 دانشجوی دکتری ارزیابی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

3 دانشجوی دکتری آلودگی های محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

کلیدواژه‌ها