بررسی روند تغییرات هورمون های اسید آبسیزیک و جیبرلین و ترکیبات بیوشیمایی بذر های 8 رقم بادام اهلی و وحشی در طی مراحل جوانه زنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

3 دانشیار گروه باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، کرج، ایران

4 کارشناس گروه باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، کرج، ایران.

کلیدواژه‌ها