بررسی روند تغییرات هورمون های اسید آبسیزیک و جیبرلین و ترکیبات بیوشیمایی بذر های 8 رقم بادام اهلی و وحشی در طی مراحل جوانه زنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

3 دانشیار گروه باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، کرج، ایران

4 کارشناس گروه باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، کرج، ایران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the changes trend ABA and GA3 hormones and biochemical compounds of seeds 8 domesticated and wild almond cultivars during the germination process

نویسندگان [English]

  • Mousa Rasouli 1
  • Hossein Mohammadi 2
  • Ali Imani 3
  • Ali Momenpour 4
1 Department of Horticulture and Landscape science, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran.
2 Department of Horticulture Science, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
3 Horticultural Departments of Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, Iran
4 Horticultural Departments of Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wild Almond
  • ABA
  • GA3
  • α-amylase
  • Prolin
  • Fructose & Glucose