پهنه بندی آلودگی صوتی شهر کرج با استفاده از نمونه برداری مقطعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترا محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترا محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها