ارزیابی اثرات محیط زیست فولاد قائنات با روش ماتریس ریاضی و فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انشیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند

2 کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین دانشگاه بیرجند

3 دانشیار گروه مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه بیرجند

کلیدواژه‌ها