ارزیابی مدل های HYDRUS-1D و SWAP در شبیه سازی حرکت آب و املاح درون خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آبیاری و زه کشی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، کرمان.

2 مربی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، کرمان

3 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی

4 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان

کلیدواژه‌ها