بررسی اثر دو گونه Atriplex lentiformis و Atriplex canescens در دوره مختلف فنولوژیکی بر ریزوسفر خاک در شرق استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران.

2 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس،گلستان، ایران.

3 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران

4 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران.

5 کارشناسی ارشد مرتعداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، ایران