بررسی اثر دو گونه Atriplex lentiformis و Atriplex canescens در دوره مختلف فنولوژیکی بر ریزوسفر خاک در شرق استان گلستان

دوره 1، شماره 1، آبان 1393، صفحه 9-23

ندا ابراهیمی محمدآبادی؛ حامد روحانی؛ ابراهیم غلامعلیپور علمداری؛ عبداللطیف قلی‌زاده؛ حمید مصطفی لو


معرفی کاربردی مدلساز تغییر سرزمین (LCM) برای پایداری بوم شناختی (مطالعه موردی: سواحل استان مازندران)

دوره 1، شماره 1، آبان 1393، صفحه 24-46

مهدی غلامعلی فرد؛ شریف جورابیان شوشتری؛ محسن میرزایی


ارزیابی مدل های HYDRUS-1D و SWAP در شبیه سازی حرکت آب و املاح درون خاک

دوره 1، شماره 1، آبان 1393، صفحه 67-85

اسماعیل مقبلی دامنه؛ صادق دلفاردی؛ مهدی بشیری؛ فرزاد حسن پور


ارزیابی اثرات محیط زیست فولاد قائنات با روش ماتریس ریاضی و فازی

دوره 1، شماره 1، آبان 1393، صفحه 85-106

سید سعیدرضا احمدی زاده؛ جواد داودیان؛ محمدرضا دوستی


پهنه بندی آلودگی صوتی شهر کرج با استفاده از نمونه برداری مقطعی

دوره 1، شماره 1، آبان 1393، صفحه 109-128

شیرکو جعفری؛ مهدی شیخ گودرزی؛ مظاهر معین الدینی؛ افشین دانه کار


بررسی آلودگی نیتراته منابع آب زیرزمینی حوزه آبریز رودخانه قره سو (استان گلستان)

دوره 1، شماره 1، آبان 1393، صفحه 150-162

محمدحسین سینکاکریمی؛ جِفری اِم لِوِنگود؛ قاسم رجایی؛ مهدی حسن پور