کلیدواژه‌ها = استاندارد صوت
پهنه بندی آلودگی صوتی شهر کرج با استفاده از نمونه برداری مقطعی

دوره 1، شماره 1، آبان 1393، صفحه 109-128

شیرکو جعفری؛ مهدی شیخ گودرزی؛ مظاهر معین الدینی؛ افشین دانه کار