کلیدواژه‌ها = فولاد قائنات
ارزیابی اثرات محیط زیست فولاد قائنات با روش ماتریس ریاضی و فازی

دوره 1، شماره 1، آبان 1393، صفحه 85-106

سید سعیدرضا احمدی زاده؛ جواد داودیان؛ محمدرضا دوستی