نویسنده = ������������ ��������
بررسی آلودگی نیتراته منابع آب زیرزمینی حوزه آبریز رودخانه قره سو (استان گلستان)

دوره 1، شماره 1، آبان 1393، صفحه 150-162

محمدحسین سینکاکریمی؛ جِفری اِم لِوِنگود؛ قاسم رجایی؛ مهدی حسن پور