نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی کاربردی مدلساز تغییر سرزمین (LCM) برای پایداری بوم شناختی (مطالعه موردی: سواحل استان مازندران)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 24-46

مهدی غلامعلی فرد؛ شریف جورابیان شوشتری؛ محسن میرزایی